regio Steenbergen 0167 76 72 74      regio Ossendrecht 0164 67 22 85
Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar.

Privacy Beleid Uitvaartzorg Nuiten Groffen


Uitvaartzorg Nuiten Groffen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitvaartzorg Nuiten Groffen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Uitvaartzorg Nuiten Groffen dient u de voor de werkzaamheden van Uitvaartzorg Nuiten Groffen benodigde persoonsgegevens te verstrekken, welke wij verwerken. Het gaat om:
a. Voornaam en achternaam;
b. Adresgegevens;
c. Geslacht;
d. Geboortedatum en geboorteplaats;
e. Geloof- en levensovertuiging;
f. Nationaliteit;
g. Telefoonnummer en e-mailadres.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden door Uitvaartzorg Nuiten Groffen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. De uitvaart waartoe u opdracht heeft gegeven door Uitvaartzorg Nuiten Groffen uit te kunnen laten voeren en te beheren;
b. Deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. Deze gegevens door te geven aan derden voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de uitvaart waarvoor u toestemming heeft gegeven;
d. Het opstellen van een wensenformulier;
e. Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. De overeengekomen schriftelijke opdracht;
b. U ontvangt een kopie van de (persoons)gegevens zoals die door ons worden vastgelegd.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw gegevens voor de duur dat dit voor u en voor ons noodzakelijk is, in ieder geval zo lang het noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Uitvaartzorg Nuiten Groffen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering en begeleiding van de uitvaart of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien dat strikt noodzakelijk is en daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING EN COOKIES
Uitvaartzorg Nuiten Groffen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om het misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitvaartzorg Nuiten Groffen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitvaartzorg Nuiten Groffen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@nuiten-groffen.nl.
De website van Uitvaartzorg Nuiten Groffen maakt geen gebruik van cookies.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nuiten-groffen.nl. Uitvaartzorg Nuiten Groffen zal zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken reageren op uw verzoek.

KLACHTEN OF VRAGEN
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN
Uitvaartzorg Nuiten Groffen behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy Beleid te allen tijde te wijzigen.

CONTACTGEGEVENS
Uitvaartzorg Nuiten Groffen
Seringenlaan 168, 4651 KX Steenbergen
Postbus 45, 4650 AA Steenbergen
Telefoon 0167-767274
KvK inschrijving: 54994713
E-mail: info@nuiten-groffen.nl

home

© Nuiten Groffen uitvaartzorg                     privacybeleid